כולל מחשבה למעשה - שאל את הרב

שם השואל: יעקב

תבשיל שהתבשל בשבת והתערב במאכלים אחרים

בישל בשבת במזיד ונאסר התבשיל, כמבואר באור"ח סי' שי"ח ס"א, ואח"כ התערב מאכל זה עם מאכלים אחרים ויש ס' בהם כנגד התבשיל שהתבשל בשבת. ואין לו אוכל אחר לשבת – האם מותר לו לאכול מתערובת זו או לא.

תשובה

מבואר במג"א ריש סי' שי"ח, שמעשה שבת יש לו דין של דבר שיל"מ כי מותר לאחרים למוצ"ש וממילא לדידם הוי דשלי"מ ואפי' באלף לא בטיל. אלא שיש מקום לדון מב' פנים להקל: א. מבואר ביור"ד סי' ק"ב ס"ד שדשיל"מ שהתערב במאכל ואם יחכה לזמן ההיתר יתקלקל המאכל- מתבטל האיסור. ויש לדון האם כשאין לו מה לאכול נחשב כנתקלקל המאכל.     ב. דעת הצל"ח שדבר שנאסר מחמץ דשיל"מ ויכול להשתמש בו

שאל את הרב

שאל שאלה

ביטול

הרשמה לעלון

ההרשמה חינם