כולל מחשבה למעשה - שאל את הרב

שם השואל: אליהו

תנור שעשוי מזכוכית והוא תמיד לחלב, ויש בו ג' תבניות, ופעם אחת השתמשו בתבנית אחת לבשר בתנור זה

תנור שעשוי מזכוכית והוא תמיד לחלב, ויש בו ג' תבניות, ופעם אחת השתמשו בתבנית אחת לבשר בתנור זה כאשר התבנית לא היתה בת יומא והתערבה עם שאר התבניות. מה דין התבניות והתנור.

תשובה

לכתחילה ראוי להפעיל התנור עם התבניות שעה אחת ובזה יוצא לכתחילה.


אך מעיקר הדין אפשר שיש להקל גם בלא זה. היות והתבנית נחשבת להיתרא בלע כי בלעה את החלב והבשר בהפרש של אינו ב"י, ובזה נחשב להיתרא בלע שהרי אפשר ךהשתמש בה מעיקר הדין לירקות כמבואר בטור סי' צ"ג בדעת ר' פרץ, וכן בדעת השו"ע סי' צ"ד ס"ג. ורק מצד חומרת הרמ"א סי' צ"ד ס"ה פסק הש"ך שאין להשתמש בכלים אלו כלל, אך עכ"פ נחשב להיתרא בלע ובכל מקום שבלע היתר אף ע"י ליבון, מועילה הגעלה ואין צריך ללבן כמבואר בדיני הגעלת כלים. לכן מעיקר הדין יספיק הגעלה לכלים ולא ליבון.


ועוד שהיות שהתערבו התבניות זב"ז, הוי מין במינו חד בתרי יבש ביבש שבטל. כמבואר בש"ך סי' ק"ב סקי"ג. ואף שהפמ"ג שם כתב שאין להקל בזה כי אזלינן בתר הבלוע והבלוע הוא אינו מינו. מ"מ דבריו מחודשים משום שאין דומה כלים לחתיכות אוכל שהחשש שמא יבשלם ביחד אבל בכלים אין לבשלם יחד ורק החשש שמא יצרף את האוכל שבישל בהם ביחד, וזה דבר רחוק ביותר. ויש לעיין בחכמ"א שנראה גם שפסק להקל בזה.


ולכן לפ"ז נראה שמעיקר הדין אין בזה חשש, אך מה שכתבנו בתחילה הוא כדי לצאת ידי כל החששות.

שאל את הרב

שאל שאלה

ביטול

הרשמה לעלון

ההרשמה חינם