כולל מחשבה למעשה - כולל מחשבה למעשה

שם השואל: ישראל

דג קר עם לימון בצלחת חלבית, האם מותר לטגן אותו במחבת בשרית

דג קר המונח בצלחת חלבית נקיה, וסחט ע"ג לימון חמוץ בכמות נדיבה ונגע המיץ בצלחת ובדג. האם יכול לטגן דג זה במחבת בשרית לכתחילה. ואם כבר טיגן האם יכול לאכול דג זה.

תשובה

קודם יש לדון האם הלימון מוגדר כדבר חריף. ובסימן צ"ו סעיף ד' מבואר שנחשב לדבר חריף [אלא שדן הש"ך שם שאינו חריף כצנון עיי"ש].  ועדיין יש לדון שמצאנו שדבר חריף מפליט מהכלי ע"י חורפא ודוחקא כמבואר בט"ז סי' צ"ו סק"ג ופמ"ג שם וממילא אין נפק"מ אם הצלחת ב"י או אינה ב"י, אך במקרה דנן הוי רק חורפא בלא דוחקא, כי המיץ לימון נוגע בדג ובצלחת ותו לא.  אלא שבסי' צ"ה ס"ז ובסי' ק"ה סי"ג מבואר שמלח יבש אינו מפליט מהכלי כלל, אך אם הוא לח יש לחוש שמפליט מהכלי [ודין זה לא רק במלח דהרי כתב השו"ע שם 'מלח או תבלין'], וא"כ מצאנו שאף דבר חריף כשהוא לח מפליט מכלים בלא דוחקא.  אך כבר כתב הפמ"ג שם שכ"ז לכתחילה אך בדיעבד אין לחוש. ולכן במקרה דנן אין להתיר לכתחילה לטגן הדג במחבת בשרית, אך אם טגן – שרי  [והעירו לעיין בש"ך סי' קכ"א סק"י, ויש לבאר כוונת הש"ך שם לחוש בזה רק לכתחילה וכשנ"ת כאן].


ועוד יש להוסיף שכתב הפמ"ג סי' ס"ט שפ"ד ס"ז, שאף שדבר חריף לח מפליט מהכלי, מ"מ המאכל שבתוך הכלי יצטרך רק הדחה ותו לא, וא"כ גם במקרה דנן לא נבלע בדג כלום אלא רק צריך הדחה, ולכן אם ידיח הדג קודם שיטגנו, נראה שמותר לכתחילה לטגן בתבנית בשרית.