כולל מחשבה למעשה - כולל מחשבה למעשה

בשר בחלב

סימן צ"ג | סעיף א | קדירה שבשלו בה בשר לא יבשלו בה חלב

סעיף א
קדירה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב.


ואם בישל בה בתוך מעת לעת -- אסור בנותן טעם (וצריך לשער נגד כל הקדירה). אבל אם שהה מעת לעת קודם שבישל בה -- הוי ליה נותן טעם לפגם ומותר התבשיל אבל הקדרה אסור לבשל בה לא בשר ולא חלב. הגה: אבל שאר דברים מותר (ריב"ש סימן קכ"ו בשם סמ"ק ובהגמי"י פ"ט).

הבחן על נושא זה

שאלות לרב על נושא זה

לא קיימות שאלות על נושא זה

שיעורי וידאו

הלכות בשר בחלב | סימן צג1
הלכות בשר בחלב | סימן צג2