כולל מחשבה למעשה - כולל מחשבה למעשה

בשר בחלב

סימן צ"ד | סעיף א | דין התוחב כף חולבת בקדרה של בשר

סעיף א
התוחב כף חולבת בקדרה של בשר או איפכא -- משערים בכל מה שנתחב ממנו בקדירה (אם הכף בן יומו דהיינו ששמשו בו בכלי ראשון תוך מעת לעת) (ארוך כלל ל"ז). ויש מי שאומר שאם הכף של מתכת משערים בכולו משום דחם מקצתו חם כולו. (וסברא ראשונה עיקר וכן נוהגין) (מרדכי וש"ד והגהותיו וארוך). (ועיין לקמן סימן צ"ח):


 

הבחן על נושא זה

שאלות לרב על נושא זה

לא קיימות שאלות על נושא זה

שיעורי וידאו

1הלכות בשר בחלב | סימן צ"ד סעיף א'
2הלכות בשר בחלב | סימן צ"ד סעיף א'
הלכות בשר בחלב | סימן צ"ד סעיף א 3